Pravidla

Eshop poskytuje tyto služby:

  1. Inzerce (nabídka )
  2. („Služba“ nebo „Služby“)

Podání nabídky a využívání této služeb je zdarma.

Přístup do eshopu

Přístup mají registrovaní i neregistrovaní uživatelé.

Uživatel – prodávající je povinen uvést úplné a pravdivé údaje o zboží, které je předmětem prodeje. Prodávající je povinen popsat sktečný stav prodávaného zboží, popsat jeho opotřebení, případné závady či chybějící části.

Zboží

Zbožím se rozumí jakékoli zboží či jinak penězi ocenitelná věc hmotné i nehmotné povahy, kterou prodávající nabídne k prodeji prostřednictvím Bazaru, kromě předmětů, jejichž umístění do eshopu je v rozporu s platnými zákony České republiky, a/nebo s těmito podmínkami, a/nebo dobrými mravy či veřejným pořádkem.

Prodávající nesmí prodávat zboží nelegálního původu nebo zboží, které je jinak v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.

Oprávnění provozovatele

Provozovatel je oprávněn inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují podmínky pro zboží stanovené těmito podmínkami, bez náhrady po pozdějěím zjištění odstranit, nebo požádat prodávajícího před vložením o nápravu.

Služba Inzerce

Prodej (nabídka)

Platnost inzerátu je minimálně 30 dní a nejvýše 90 dní. Zadavatel musí u zboží zadat všechna povinná pole. Rozsah inzerátu nesmí překročit limity stanovené provozovatelem při zadávání inzerátu. Jakmile jiný uživatel – zájemce provede objednávku, provozovatel zašle prodávajícímu kontaktní informace na takového zájemce a další následná komunikace pak bude probíhat mezi uživateli – zadavatelem a zájemcem. Provozovatel služby pouze zprostředkuje kontakt, neručí a ani není odpovědný za splnění závazku jak ze strany zadavatele, tak ani ze strany zájemce.

Prodávající

Prodávajícím se rozumí fyzická osoba – nepodnikatel a/nebo právnická osoba – nepodnikatel, která odeslala nabídku se svými osobními údaji prostřednictvím formuláře na vložení nabídky. Prodávající není povinen kontaktovat kupujícího. Prodávající je povinen prodat daný předmět kupujícímu za cenu a ve stavu v souladu s daným inzerátem.

Záruky

Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá žádné záruky za kvalitu, původ či legalitu prodávaného Zboží, ani za jeho upotřebitelnost k účelu, k němuž je určen. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odpovědnost za dodání, odebrání a zaplacení zboží je plně na prodávajícím a kupujícím. Případné reklamace zakoupeného zboží prostřednictvím eshopu nelze uplatňovat u provozovatele, ale výhradně u prodávajícího.

Upozornění

Popis zboží ani přikládané soubory nesmí obsahovat zejména obchodní sdělení, reklamu, URL adresu/adresy, emailovou adresu/adresy, ani jakékoli jiné kontakty jako např. poštovní adresu nebo telefonní čísla. Výjimkou jsou odkazy na bližší informace o nabízeném zboží.

V eshopu nebudou zveřejňovány inzeráty s kontaktními informacemi na osoby, firmy nebo webové stránky mimo místa k těmto účelům přímo určeným. Dále nebudou zveřejňovány inzeráty s reklamou na inzertní servery.

Je zakázáno k inzerátu přikládat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.

Výhrada Provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo před uveřejněním jakýchkoli nabídek v eshopu kontroly obsahu a to z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu. Nicméně takovouto úpravou nepřebírá provozovatel odpovědnost za pravdivost inzerovaných údajů a ani neručí za to, zda prodejce je oprávněn zboží prodat.

Provozovatel si vyhrazuje právo nabídku kdykoli přerušit či ukončit, vyřadit zboží či Uživateli odepřít přístup na webovou stránku a to zejména z důvodu vážného porušení některého ustanovení těchto podmínek.

Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému eshopu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů. Provozovatel zejména nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou uživateli vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému eshopu, případně ztráty dat umístěných v systému.